Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


blog:so_nee_zum_eu_internet_filter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blog:so_nee_zum_eu_internet_filter [2018/03/15 17:59]
chrescht
blog:so_nee_zum_eu_internet_filter [2018/03/15 18:00] (current)
chrescht
Line 18: Line 18:
 Vir et kuerz ze maachen: Filter versoen. Vir et kuerz ze maachen: Filter versoen.
 Mir dierfen keng Internet-Filter hunn, di duerch den Internet zeien an iwwert eis Riedefräiheet bestëmmen. Vir Biergerinnen an Bierger kann dat net gutt ausgoen. Mir mussen sécherstellen,​ dass Politik dat versteet. Mir dierfen keng Internet-Filter hunn, di duerch den Internet zeien an iwwert eis Riedefräiheet bestëmmen. Vir Biergerinnen an Bierger kann dat net gutt ausgoen. Mir mussen sécherstellen,​ dass Politik dat versteet.
- 
- 
-===== Wat kanns du maachen? ===== 
  
  
blog/so_nee_zum_eu_internet_filter.txt · Last modified: 2018/03/15 18:00 by chrescht