Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2014-04-23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ennmeeting:2014-04-23 [2014/12/04 17:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== FVDE Meeting 23.04.2014 ======
  
 +
 +  * Resignation Secretary
 +  * ML List
 +  * nubs.lu crowdfunding
 +  * Flyer
 +
 +===== Minutes =====
 +
 +
 +==== ML List ====
 +  * Staff ML (staff only)
 +  * Announce ML (press etc)
 +  * Discuss ML (public for everyone)
 +
 +OKAY. Muling mecht dat :)
 +
 +==== nubs.lu crowdfunding ====
 +  * We need a video
 +
 +Den 27. get dee gemach domadd mir eis ob nubs.lu kennen androen.
 +
 +==== Resignation of Secretary ====
 +   * Jan wants to resignate from his position
 +   * Charel huet sech fräiwelleg gemeld als "​Ersatz"​ Sekretär
 +
 +Jan gett Dokumenter an seng Chargen rem greisten Deels un de Präsident.
 +Just den Rapport vun de Meetings ginn atm vum Sekretär weiderhinn geschriwwen.
 +
 +Jan bleift domadder weiderhinn Sekretär.
 +
 +==== Flyer ====
 +   * Hei feelt nach den Text
 +
 +Den ferdege Flyer get public gemach.
 +Mir kucken eis dreckerei.lu un. Och op sie vläit en Design machen.
 +
 +De Sam freet dreckerei.lu \\
 +De Jan freet dei dreckerei vun Blannenheem
ennmeeting/2014-04-23.txt · Last modified: 2014/12/04 17:48 (external edit)