Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2016-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ennmeeting:2016-05 [2016/03/28 20:29]
prometheus created
ennmeeting:2016-05 [2016/03/28 21:37] (current)
virii
Line 8: Line 8:
  
   * Mail by anonymous -- [[:user:prometheus]]   * Mail by anonymous -- [[:user:prometheus]]
 +  * Letter to VDL -- [[:user:prometheus]]
 +  * Reaction to wort.lu article -- [[user:virii]]
 +  * Stickers -- [[user:virii]]
 +  * Brochures -- [[user:virii]]
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
  
 +==== Mail by anonymous ====
 +
 +Et koum eng Mail un eis, wéinst Hidden Service descriptors déi massiv an d'Luucht gaange sinn.
 +Méiglech Explikatiounen:
 +  * Neit Botnetz dat an Zukunft iwwer Hidden Services wärt kommunizéieren.
 +  * Een Stresstest Netzwierk an spamt Descriptoren an d'Netz.
 +
 +Ausgeschloss: Riccochet user. Dat hunn di vu Riccochet selwer gesot op der Tor-Talk ML.
 +
 +==== Letter to VDL ====
 +
 +Den C3L mécht der VDL een Bréif fir hinnen matzedeelen, datt mer lo och an der Chaosstuff eise Setz hunn.
 +
 +==== Reaction to wort.lu article ====
 +
 +Mir maachen heifir een Pad op, deen intern un Memberen geschéckt gëtt. Deadline bis de nächste Meeting de Méinden. Dann gëtt ofgestëmmt an ofgeschéckt. Natierlech och als Blogpost publizéiert.
 +
 +==== Stickers ====
 +
 +Eis 1000 nei Sticker sinn ukomm!
 +
 +==== Brochures ====
 +
 +Mer kréien 600 Broschüren vum Torproject \o/
ennmeeting/2016-05.1459189793.txt.gz · Last modified: 2016/03/28 20:29 by prometheus