Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2016-05

This is an old revision of the document!


EnnMeeting Minutes 2016/04

Date 28/03/2016
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Mail by anonymous

Et koum eng Mail un eis, wéinst Hidden Service descriptors déi massiv an d'Luucht gaange sinn. Méiglech Explikatiounen:

  • Neit Botnetz dat an Zukunft iwwer Hidden Services wärt kommunizéieren.
  • Een Stresstest Netzwierk an spamt Descriptoren an d'Netz.

Ausgeschloss: Riccochet user. Dat hunn di vu Riccochet selwer gesot op der Tor-Talk ML.

ennmeeting/2016-05.1459193011.txt.gz · Last modified: 2016/03/28 21:23 by virii