Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2016-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2016-05 [2016/03/28 21:23]
virii
ennmeeting:2016-05 [2016/03/28 21:37] (current)
virii
Line 11: Line 11:
   * Reaction to wort.lu article -- [[user:​virii]]   * Reaction to wort.lu article -- [[user:​virii]]
   * Stickers -- [[user:​virii]]   * Stickers -- [[user:​virii]]
 +  * Brochures -- [[user:​virii]]
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
Line 22: Line 23:
  
 Ausgeschloss:​ Riccochet user. Dat hunn di vu Riccochet selwer gesot op der Tor-Talk ML. Ausgeschloss:​ Riccochet user. Dat hunn di vu Riccochet selwer gesot op der Tor-Talk ML.
 +
 +==== Letter to VDL ====
 +
 +Den C3L mécht der VDL een Bréif fir hinnen matzedeelen,​ datt mer lo och an der Chaosstuff eise Setz hunn.
 +
 +==== Reaction to wort.lu article ====
 +
 +Mir maachen heifir een Pad op, deen intern un Memberen geschéckt gëtt. Deadline bis de nächste Meeting de Méinden. Dann gëtt ofgestëmmt an ofgeschéckt. Natierlech och als Blogpost publizéiert.
 +
 +==== Stickers ====
 +
 +Eis 1000 nei Sticker sinn ukomm!
 +
 +==== Brochures ====
 +
 +Mer kréien 600 Broschüren vum Torproject \o/
ennmeeting/2016-05.txt · Last modified: 2016/03/28 21:37 by virii