Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2016-06

EnnMeeting Minutes 2016/04

Date 11/04/2016
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  • Spenden Jetongen – fanta
  • Reaktiounen op d'Press – jang
  • Bibliothéiken an Tor – virii

Minutes

Jetongen

Den Fanta huet proposeiert, dass ab engem gwessnen Montant vun Spenden (+- 25 Euro) den Doneur als klengen Merci en Caddiejeton aus dem 3D Drucker kritt.

Reaktiounen op Press

Et ass d Diskussioun opkom m, dass mir eis mat eisem Pressecommuniqué zimlech Zeit geloos hun an d Propose ass komm, dass et vun Virdeel wär wann all Member dei national Press mat am Aan behällt, dass eis Reaktiounen mei seier kenne stattfannen.

Bibliotheiken an Tor

Den metalgamer hellt epuer Flyren mat op GPN an wann den prometheus matgeet dann wärten och epuer Fotoen vun dem Event gemach gin. Den Claude Felten kennt eemol laanscht speitstens wuel den 4. Juni. Et ass d Idee opkomm den Teusch ze froen fir am LTETT Torbrowsers ze installeiren. Den Sam schreift en Template fir eng Mail fir un all Bibliotheiken ze schecken dei en dann eemol duerch d Mailinglescht jot. Mir kennen eis dann regional opdeelen ween vun eis an weieng Bibliotheik geet fir ze froen op sie Tor-Flyren ausdeelen, eis Spendendous eventuell huelen an wei sie zu Torbrowseren stin.

ennmeeting/2016-06.txt · Last modified: 2016/04/13 20:06 by nadine