Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2016-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ennmeeting:2016-06 [2016/04/11 21:03]
virii created
ennmeeting:2016-06 [2016/04/13 20:06] (current)
nadine [Minutes]
Line 12: Line 12:
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 +
 +**Jetongen**
 +
 +Den Fanta huet proposeiert,​ dass ab engem gwessnen Montant vun Spenden (+- 25 Euro) den Doneur als klengen Merci en Caddiejeton aus dem 3D Drucker kritt.
 +
 +**Reaktiounen op Press**
 +
 +Et ass d Diskussioun opkom
 +m, dass mir eis mat eisem Pressecommuniqué zimlech Zeit geloos hun an d Propose ass komm, dass et vun Virdeel wär wann all Member dei national Press mat am Aan behällt, dass eis Reaktiounen mei seier kenne stattfannen.
 +
 +**Bibliotheiken an Tor**
 +
 +Den metalgamer hellt epuer Flyren mat op GPN an wann den prometheus matgeet dann wärten och epuer Fotoen vun dem Event gemach gin.
 +Den Claude Felten kennt eemol laanscht speitstens wuel den 4. Juni.
 +Et ass d Idee opkomm den Teusch ze froen fir am LTETT Torbrowsers ze installeiren.
 +Den Sam schreift en Template fir eng Mail fir un all Bibliotheiken ze schecken dei en dann eemol duerch d Mailinglescht jot. Mir kennen eis dann regional opdeelen ween vun eis an weieng Bibliotheik geet fir ze froen op sie Tor-Flyren ausdeelen, eis Spendendous eventuell huelen an wei sie zu Torbrowseren stin.
  
  
ennmeeting/2016-06.txt · Last modified: 2016/04/13 20:06 by nadine