Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2016-08

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2016-08 [2016/05/30 19:25]
virii [Agenda]
ennmeeting:2016-08 [2016/05/30 22:02] (current)
virii
Line 9: Line 9:
   * Address -- [[:​user:​virii]]   * Address -- [[:​user:​virii]]
   * GPN review -- [[:​user:​virii]]   * GPN review -- [[:​user:​virii]]
 +  ​
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
  
 +==== Address ====
 +
 +Dei nei Address gett haut nach op d'​Website gesat.
 +
 +<​blockquote>​
 +**Frënn vun der Ënn, ASBL** \\
 +c/o Chaos Computer Club Lëtzebuerg,​ ASBL \\
 +Halle Victor Hugo \\
 +60 Avenue Victor Hugo \\
 +L-1750 Luxembourg \\
 +Luxembourg, Europe
 +</​blockquote>​
 +
 +==== GPN review ====
 +
 ++- 30 Leit am Talk
 ++- 40€ donations ageholl
 +Talk ass gutt ukomm. Divers Leit sinn nach nom Talk schwätzen komm.
 +Nächst Joer gouf proposeiert fir een Desch ("​village"​) ze maachen, wei op der hackLU.
 +
 +-> [[https://​media.ccc.de/​v/​gpn16-7575-frenn_vun_der_enn|Video vum Talk]] <-
ennmeeting/2016-08.txt · Last modified: 2016/05/30 22:02 by virii