Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2017-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2017-05 [2017/02/06 19:22]
virii
ennmeeting:2017-05 [2017/02/06 19:24] (current)
virii
Line 18: Line 18:
  
 Mir haten een gedeelten Stand mat nos oignons, Tails an Torprojet. Donations goufen all duerch 4 gedeelt. Mir hunn am ganzen 710€ erageholl. \\ Mir haten een gedeelten Stand mat nos oignons, Tails an Torprojet. Donations goufen all duerch 4 gedeelt. Mir hunn am ganzen 710€ erageholl. \\
-All eis Sticker sinn fortgaangen. D'Leit hunn sech bal zerklappt fir der ze kréien. Dat heescht mir brauchen asap nei Sticker. Vläicht och mat engem weideren Design. Mir sollten och drun denken mol weider Poster drécken ze lossen. Mir brauchen och Tshirts mat engem extra Design. Well déi extra Shirts mat engem eegenen Design sinn immens gutt verkaf ginn. Gréissten déi am meeschten verkaf goufen waren M, L an XL.+All eis Sticker sinn fortgaangen. D'Leit hunn sech bal zerklappt fir der ze kréien. Dat heescht mir brauchen asap nei Sticker. Vläicht och mat engem weideren Design. Mir sollten och drun denken mol weider Poster drécken ze lossen. Mir brauchen och Tshirts mat engem extra Design. Well déi extra Shirts mat engem eegenen Design sinn immens gutt verkaf ginn. Gréissten déi am meeschten verkaf goufen waren M, L an XL. Mir hunn och ee klengen Stock un Tor T-Shirts matkritt déi net verkaf goufen
  
 Nächst Joer wär et net vu Muttwëll fir een eegenen Stand zesummen mam C3L ze hunn! Nächst Joer wär et net vu Muttwëll fir een eegenen Stand zesummen mam C3L ze hunn!
ennmeeting/2017-05.txt · Last modified: 2017/02/06 19:24 by virii