Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2017-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ennmeeting:2017-06 [2017/02/13 20:13]
virii created
ennmeeting:2017-06 [2017/02/13 20:31] (current)
virii
Line 2: Line 2:
  
 ^ Date | 13/02/2017 | ^ Date | 13/02/2017 |
-^ Time | 21:00 |+^ Time | 20:00 |
 ^ Location | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]] | ^ Location | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]] |
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
  
-  *  +  * Website 
 +  * News from Mo
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 +
 +==== News from MO ====
 +
 +Mir hunn erëm eng Méiglechkeet Funding ze kréien.
 +
 +==== Websäit ====
 +
 +Den metalgamer migréiert _haut_ d'Websäit op projects.c3l.lu, domadd een méi séier kann an der Websäit Ännerungen virhuelen.
 +
 +
ennmeeting/2017-06.1487013220.txt.gz · Last modified: 2017/02/13 20:13 by virii