Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-12

EnnMeeting Minutes 2017/12

Date 09/10/2017
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  1. Virstand 2k18 – virii
  2. BigBrother Awards Belgium – Wat geet mat? – virii

Minutes

Virstand 2k18

De kahpa trëtt aus verständleche Grënn vun sengem Posten als Tresorier zeréck. Mir deelen des Chargen ënnert den Memberen op bis di nächst AG.

BigBrother Awards Belgium -- Wat geet mat?

  1. Sticker
ennmeeting/2017-12.txt · Last modified: 2017/10/09 21:36 by fantawams