Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2017-12

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2017-12 [2017/10/09 20:35]
fantawams
ennmeeting:2017-12 [2017/10/09 21:36] (current)
fantawams
Line 12: Line 12:
 ===== Minutes ====== ===== Minutes ======
 === Virstand 2k18 === === Virstand 2k18 ===
-Den kahpa trëtt aus verständlechen ​Grënn vun sengem Posten als Tresorier zeréck. Mir deelen des Chargen ënnert den Memberen op bis di nächst AG.+De kahpa trëtt aus verständleche ​Grënn vun sengem Posten als Tresorier zeréck. Mir deelen des Chargen ënnert den Memberen op bis di nächst AG.
  
 === BigBrother Awards Belgium -- Wat geet mat?  === === BigBrother Awards Belgium -- Wat geet mat?  ===
ennmeeting/2017-12.txt · Last modified: 2017/10/09 21:36 by fantawams