Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2017-14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2017-14 [2017/11/06 21:10]
fantawams
ennmeeting:2017-14 [2017/11/06 21:52] (current)
fantawams
Line 14: Line 14:
 ===== Minutes ====== ===== Minutes ======
 === Kooperatioun mat Déi Lénk === === Kooperatioun mat Déi Lénk ===
 +De Chrescht huet Déi Lénk nach enkéier un de Bréif erënnert a gefrot wi dat mat den Cryptopartië wier.
  
 === FVDE Logo === === FVDE Logo ===
 +Mir kucke fir en mi erwuessent Logo ze erstellen. Domadder kéint een sech dann och iwwerleeë fir T-Shirten an esou e Stuff ze erstellen an ze kafen.
  
 === Torservers.net === === Torservers.net ===
 +Mir loossen dat sinn a kucke fir bei Digital Rights Fund e Funding ze kréien.
  
 === Art project === === Art project ===
 +De Projet gouf of geleeënt, mee d'Leit probéieren dat aneschters ze dréien an halen eis weider um lafenden.
ennmeeting/2017-14.txt · Last modified: 2017/11/06 21:52 by fantawams