Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2018-02

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2018-02 [2018/01/22 22:24]
fantawams
ennmeeting:2018-02 [2018/01/26 17:27] (current)
chrescht
Line 8: Line 8:
  
   * crowdfunding [[user:​fantawams|Fantawams]]   * crowdfunding [[user:​fantawams|Fantawams]]
 +  * ONG ginn
   * Virstand FVDE   * Virstand FVDE
  
Line 13: Line 14:
  
 === Crouwdfunding === === Crouwdfunding ===
 +
 Mir huelen eis Haut minimum 1 Stonn Zäit fir um Pad fir den Vikings Server bei der VO ze schaffen. Mir huelen eis Haut minimum 1 Stonn Zäit fir um Pad fir den Vikings Server bei der VO ze schaffen.
 Mir kucken och, dass mir den Pad bis EGA fäerdeg hunn. Mir kucken och, dass mir den Pad bis EGA fäerdeg hunn.
 https://​pad.c3l.lu/​OwUwTAzADAnAZsAtFAJmFiAsBjAhnRAIxBAiymgDZQURsoBGIA==?​both#​ https://​pad.c3l.lu/​OwUwTAzADAnAZsAtFAJmFiAsBjAhnRAIxBAiymgDZQURsoBGIA==?​both#​
 +
 +=== ONG ginn ===
  
 [[user:​chrescht|Chrëscht]] setzt e Bréif ob fir eng ONG ze kontaktéieren. [[user:​chrescht|Chrëscht]] setzt e Bréif ob fir eng ONG ze kontaktéieren.
  
-Mir preparéieren och schonn eng lettre ​de motivation.+Mir preparéieren och schonn eng Lettre ​de motivation.
  
 === Virstand FVDE === === Virstand FVDE ===
 +
 Mir hunn fir all Posten 1 Kandidat. Mir hunn fir all Posten 1 Kandidat.
ennmeeting/2018-02.txt · Last modified: 2018/01/26 17:27 by chrescht