Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2018-03

EnnMeeting Minutes 2018/03

Date 12/02/2018
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Blogposts ob lëtzebuergescht

Mir iwwersetzen d'EDRi Blogpost ob lëtzebuergescht.

Déi Lénk

https://rt.enn.lu/Ticket/Display.html?id=34

- Wou kann dat stattfannen? Bei eis.
- Wéi vill Leit kënne jeeweils drun deelhuelen? Souvill wei wëllen
- Wéie Public vun eiser Säit solle mer mobiliséieren? Leit mat bëssen Anung oder Leit ouni Anung? Beschreiwung vum Event maachen mir, do hunn mir genuch Texter. Public vun hirer Säit géif hëllefen.
- Wéien Zäitraum? Eng Änn Abrëll, Genau Datumer mussen mir kucken

ennmeeting/2018-03.txt · Last modified: 2018/02/12 22:01 by fantawams