Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2018-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2018-04 [2018/04/30 22:36]
fantawams
ennmeeting:2018-04 [2018/04/30 22:41] (current)
fantawams
Line 28: Line 28:
 Mir hunn haut bei der VDl ënnerschriwwen,​ dass et eis gëtt. Den Cheferot muss awer och nach engkeier säin Accord ginn vir, dass mir och offiziell ugeholl sinn. Mir hunn haut bei der VDl ënnerschriwwen,​ dass et eis gëtt. Den Cheferot muss awer och nach engkeier säin Accord ginn vir, dass mir och offiziell ugeholl sinn.
  
-Eisen siege social ass zu Zäit an der Victor Hugo Hall, sou wei beim C3L.Et kann awer ënner Emstänn dozou kommen, dass mir mussen eisen siege social wiesselen. Mir ännere et ob der Websäit ob eis BPM-adress em. Zousätzlech ginn mir nëmmen nach Kontaktadressen un.+Eisen siège ​social ass zu Zäit an der Victor Hugo Hall, sou wei beim C3L.Et kann awer ënner Emstänn dozou kommen, dass mir mussen eisen siège ​social wiesselen. Mir ännere et ob der Websäit ob eis BPM-adress em. Zousätzlech ginn mir nëmmen nach Kontaktadressen un.
  
 Mir kréien nach Badgen vir Dauerzougang zu eisen Säll. Et kann awer sinn dass déi just vun 06:00 bis 22.00 fräigeschalt sinn. Vir Besonneg Uläss kenne mir se och nach vir aner Zäiten fräischalten loossen. Mir kréien nach Badgen vir Dauerzougang zu eisen Säll. Et kann awer sinn dass déi just vun 06:00 bis 22.00 fräigeschalt sinn. Vir Besonneg Uläss kenne mir se och nach vir aner Zäiten fräischalten loossen.
ennmeeting/2018-04.txt · Last modified: 2018/04/30 22:41 by fantawams