Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2018-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ennmeeting:2018-05 [2018/10/01 21:34] (current)
fantawams created
Line 1: Line 1:
 +====== EnnMeeting Minutes 2018/05 ======
  
 +^ Date | 01/10/2018 |
 +^ Time | 21:00 |
 +^ Location | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]] |
 +
 +===== Agenda =====
 +
 +  * financial situation [[user:virii|virii]]
 +
 +===== Minutes ======
 +
 +==== financial situation ====
 +Mir hunn 410€ Ausgaben an kréien ongeféier 70€ den Mount eran.
 +Well mir des Käschten net weider droen kennen, stoussen mir den Rumän of an spueren domadder 140€ den Mount. Den Grond ass, dass an Rumänien schonn vill Exit Nodes stinn. Mir dreiwen den Bridgeprogramm wieder, ewell dat besser bei den Leit ukënnt.
 +Des weider kucken mir nach vir extra Stickeren ze entwerfen an déi och verkafen. Mir mussen weider no Akommesen sichen, well et soss net méi laang geet.
ennmeeting/2018-05.txt · Last modified: 2018/10/01 21:34 by fantawams