Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2018-06

EnnMeeting Minutes 2018/06

Date 03/12/2018
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

cryptoparty

Mir erklären nach eng Kéier firwat dat Thema esou wichteg ass. Zousätzlech organiséieren mir kleng Workshops, dofir mussen si eis awer am Viraus soen wat si gären vun Workshops hätten.

Mir probéieren et erëm bei eis am Space ze maachen. Den Datum gëtt nach gekläert. Den Chrëscht hält den Kontakt an ass hapt Mann vir ze organiséieren.

ennmeeting/2018-06.txt · Last modified: 2018/12/03 21:01 by fantawams