Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2018-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ennmeeting:2018-06 [2018/12/03 20:00]
fantawams created
ennmeeting:2018-06 [2018/12/03 21:01] (current)
fantawams
Line 11: Line 11:
 ===== Minutes ====== ===== Minutes ======
  
-==== financial situation ====+==== cryptoparty ==== 
 +Mir erklären nach eng Kéier firwat dat Thema esou wichteg ass. Zousätzlech organiséieren mir kleng Workshops, dofir mussen si eis awer am Viraus soen wat si gären vun Workshops hätten. 
 + 
 +Mir probéieren et erëm bei eis am Space ze maachen. Den Datum gëtt nach gekläert. Den Chrëscht hält den Kontakt an ass hapt Mann vir ze organiséieren.
ennmeeting/2018-06.1543863648.txt.gz · Last modified: 2018/12/03 20:00 by fantawams