Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2019-04 [2019/06/03 21:15]
fantawams
ennmeeting:2019-04 [2019/06/03 22:50] (current)
chrescht
Line 11: Line 11:
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 ==== T-shirts ==== ==== T-shirts ====
-Bloen T-Shirt+Bloen T-Shirt:
 hannen drop Organisatioun Frënn vun der Enn an Luxembourg hannen drop Organisatioun Frënn vun der Enn an Luxembourg
 Virop OU Virop OU
-Mir froen um Kräizbierg no an verbannen dat mam C3L RT+Mir froen um Kräizbierg no an verbannen dat mam C3L RT.
  
 ==== OU ==== ==== OU ====
-Mir grënnen eng Onion Unioneng Websäit mat den 5-10 Guidelines vir en Tor Server ze bedreiwen. Et gëtt keng nei ASBL. Vir déi Partnerorganisatiounen déi sech dozou bekennen, kommen als Logo dorobber.+Mir grënnen eng Onion Union eng Websäit mat den 5-10 Guidelines vir en Tor Server ze bedreiwen. Et gëtt keng nei ASBL gegrënnt. Vir déi Partnerorganisatiounen déi sech dozou bekennen, kommen als Logo dorobber.
  
 Mir maachen och en online Batch. Mir kenne dat nach méi oft ob den Tor relay operator meetups méi oft erwänen. Mir maachen och en online Batch. Mir kenne dat nach méi oft ob den Tor relay operator meetups méi oft erwänen.
ennmeeting/2019-04.txt · Last modified: 2019/06/03 22:50 by chrescht