Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2019-05 [2019/06/10 22:24]
fantawams
ennmeeting:2019-05 [2019/06/17 19:16] (current)
fantawams
Line 11: Line 11:
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 ==== OU ==== ==== OU ====
-Die 10 Gebote +Di 10 Geboter 
- ​* ​ Exit probability ​net mei wei 7% +* Exit Probabilitéit ​net méi wei 7% 
- ​* ​ Vermeiden en Server an engem Five eyes Land bedreiween +* Vermeiden en Server an engem Five eyes Land bedreiwen 
- ​* ​ Keng modificatioun ​vum traffic +* Keng Modifikatioun ​vum Trafic 
- ​* ​ Keen Traffic ​sniffen +* Keen Trafic ​sniffen 
- ​* ​ 100% Transparent (Finanzen, ​Virstant, Wat een mecht, weien Nodes en hued, Kontakt Info) +* 100% Transparent (Finanzen, ​Virstand, Wat een mëscht, weien Nodes en huet, Kontakt Info) 
- ​* ​ ​Diversiteit ​am Netz förderen, Serveren an anneren ​Länner ​bedreiwer, mat annerem ​OSen, Mat annerem ​ASen +Diversitéit ​am Netz fërderen, Serveren an aneren ​Länner ​bedreiwen, mat anerem ​OSen, Mat anerem ​ASen 
- ​* ​ ​Knowladge ​sharing +Knowledge ​sharing 
- ​* ​ Abuse handling +* Abuse handling 
- ​* ​ ​integratioun ​an community +Integratioun ​an community 
- ​* ​ Net all 3 Typen vun Tor serveren ​bedreiwen (Bridges, Relays and Exits) +* Net all 3 Typpen ​vun Tor Serveren ​bedreiwen (Bridges, Relays and Exits)
  
 ==== DNS caching ==== ==== DNS caching ====
-On dem Enn Server leeft Unbound. Den Tor server ​seet regelmässeg ​dass den DNS Server ofgestierzt wier. Den Unbound gouf doweinst ​doduerch Knot resolver ​ersaat. Doduerch hunn mir eng immens ​performance erheigung ​kritt.+On dem Enn Server leeft Unbound. Den Tor Server ​seet reegelméisseg ​dass den DNS Server ofgestierzt wier. Unbound gouf dowéinst ​doduerch Knot resolver ​ersat. Doduerch hunn mir eng immens ​Performance Erhéijung ​kritt.
ennmeeting/2019-05.txt · Last modified: 2019/06/17 19:16 by fantawams