Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ennmeeting:2019-06 [2019/09/16 21:33]
chrescht
ennmeeting:2019-06 [2019/09/16 21:41]
chrescht
Line 20: Line 20:
 * Wat huelen mir mat? * Wat huelen mir mat?
 D'Këscht vum leschten Joer wou alles dran ass (Fändel, Stickeren asw) D'Këscht vum leschten Joer wou alles dran ass (Fändel, Stickeren asw)
- 
-  * Muss nach eppes organiséiert ginn? 
-Nee 
  
 === Registre des Bénéficiaires === === Registre des Bénéficiaires ===
Line 34: Line 31:
 === Siege Social === === Siege Social ===
  
-Mir wëssen dat nach ëmmer net sou richteg. Mir mussen do eng Léisung fannen.+Mir wëssen dat nach ëmmer net sou richteg. Mir mussen do eng Léisung fannen!
  
 === Subsiden VDL === === Subsiden VDL ===
ennmeeting/2019-06.txt · Last modified: 2019/09/16 21:41 by chrescht