Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ennmeeting:2019-06 [2019/09/13 21:30]
fantawams
ennmeeting:2019-06 [2019/09/16 16:18] (current)
fantawams
Line 25: Line 25:
  
 === Registre des Bénéficiaires === === Registre des Bénéficiaires ===
-Wei beim C3L?+ 
 +Mir hunn eis do registreiert. D'​offiziel Dokument gouf erausgeprint an leit am Classeur.  
 === BPM Adress === === BPM Adress ===
 Wei beim C3L? Wei beim C3L?
 === Siege Social === === Siege Social ===
 Wei beim C3L? Wei beim C3L?
-=== Subsiden ​VDl ===+=== Subsiden ​VDL ===
 Wann mir elo eng nei Address sollten kreien, eng anner wei beim C3L, kenne mir dann Subsiden ufroen? Wann mir elo eng nei Address sollten kreien, eng anner wei beim C3L, kenne mir dann Subsiden ufroen?
 === OU Flag === === OU Flag ===
ennmeeting/2019-06.1568403005.txt.gz · Last modified: 2019/09/13 21:30 by fantawams