Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2020-01 [2020/01/13 19:23]
fantawams
ennmeeting:2020-01 [2020/01/13 21:18] (current)
chrescht
Line 13: Line 13:
  
 ==== EGA ==== ==== EGA ====
-Eis AG halen mir den selwechten Dag vum C3L, awer virun hinnen.+Eis AG hale mir de 24 Februar of. Virun der AG vum C3L.
  
 ==== OU ==== ==== OU ====
 [[user:​chrescht|Deflenken]] schreift déi aner Communautéit un an mir iwwersetzen eis 10 Geboter op eng [[ennmeeting:​2019-05|EnnMeeting Minutes 2019/05]]. [[user:​chrescht|Deflenken]] schreift déi aner Communautéit un an mir iwwersetzen eis 10 Geboter op eng [[ennmeeting:​2019-05|EnnMeeting Minutes 2019/05]].
  
-==== SPuerkont ​====+==== Spuerkont ​====
 Eisen Spuerkont gouf einfach esou zougemaach. Et gëtt do nogehaakt. Eisen Spuerkont gouf einfach esou zougemaach. Et gëtt do nogehaakt.
ennmeeting/2020-01.txt · Last modified: 2020/01/13 21:18 by chrescht