Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:ga:activity-report-2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

organization:ga:activity-report-2019 [2019/02/18 19:25] (current)
fantawams created
Line 1: Line 1:
 +<​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​
 +<​note>​ work in progress</​note>​
  
 +=====Aktivitéits Bericht 2019=====
 +
 +==== Regelméisseg Ereegnisser ====
 +Mir haten X EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten Y oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweidern waren mir mat Z Presseartikelen am Joer 2019 vertrueden. ​
 +
 +==== Januar ====
 +
 +/
 +
 +==== Februar ====
 +
 +/
 +
 +==== März ====
 +
 +/
 +
 +==== Abrëll ====
 +
 +/
 +
 +==== Mee ====
 +
 +/
 +
 +
 +==== Juni ====
 +
 +/
 +
 +==== Juli ====
 +
 +/
 +
 +==== August ====
 +
 +/
 +
 +==== September ====
 +
 +/
 +
 +==== Oktober ====
 +
 +/
 +
 +==== November ====
 +
 +/
 +
 +==== Dezember ====
 +
 +/
organization/ga/activity-report-2019.txt · Last modified: 2019/02/18 19:25 by fantawams