Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:ga:activity-report-2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

organization:ga:activity-report-2019 [2019/02/18 19:25]
fantawams created
organization:ga:activity-report-2019 [2020/01/06 17:55] (current)
fantawams [Regelméisseg Ereegnisser]
Line 5: Line 5:
  
 ==== Regelméisseg Ereegnisser ==== ==== Regelméisseg Ereegnisser ====
-Mir haten EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweidern waren mir mat Z Presseartikelen am Joer 2019 vertrueden. ​+Mir haten EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 46 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweidern waren mir mat Z Presseartikelen am Joer 2019 vertrueden. ​
  
 ==== Januar ==== ==== Januar ====
organization/ga/activity-report-2019.txt · Last modified: 2020/01/06 17:55 by fantawams