Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:press

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:press [2016/04/06 20:44]
virii [2014]
organization:press [2019/02/18 19:49] (current)
chrescht
Line 4: Line 4:
  
 ===== Appearances ===== ===== Appearances =====
 +
 +==== 2019 ====
 +
 +^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 15/01/2019 | EU-Copyrightdirektive:​ EFF ruft zu E-Mails an Étienne Schneider auf | [[https://​www.woxx.lu/​eu-copyrightdirektive-eff-ruft-zu-e-mails-an-etienne-schneider-auf/​]]| D |
 +
 +==== 2018 ====
 +
 +^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 06/07/2018 | D’Zwiebelfreunde an Däitschland geroden an d’Viséier vun der Police | [[https://​moien.lu/​zwiebelfreunde-police/​|moien.lu]] ([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2018/​07_July/​06_07_2018-moien-International-Zwiebelfreunde_an_Däitschland_geroden_an_Viséier_vun_der_Police.pdf|PDF]]) | LB |
 +
 +
 +
 +==== 2017 ====
 +
 +^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 23/12/2017 | Netzneutralitéit däerf net stierwen! | [[https://​moien.lu/​netzneutraliteit-daerf-net-stierwen/​|moien.lu]] ([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2017/​12_December/​23_12_2017-moien.lu-Neiegkeeten-Netzneutralit%C3%A9it_d%C3%A4erf_net_stierwen!.pdf|PDF]]) | LB |
 +| 09/10/2017 | ICT Standuert Lëtzebuerg - Quo Vadis? |  | LU |
 +| 09/02/2017 | FOSDEM - Frënn vun der Ënn  | [[http://​hackerpublicradio.org/​eps.php?​id=2223#​K1C.4c|Hacker Public Radio]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2017/​02_February/​09_02_2017-Hacker_Public_Radio-FOSDEM-Fr%C3%ABnn_vun_der_%C3%8Bnn.ogg|Mirror]]) (Starts at 1:01:05) | EN | 
  
 ==== 2016 ==== ==== 2016 ====
  
 ^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^ ^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 28/05/2016 | Frënn vun der Ënn  | [[https://​media.ccc.de/​v/​gpn16-7575-frenn_vun_der_enn#​video|GPN16]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2016/​05_March/​28_05_2016-GPN-GPN16-Frenn_vun_der_Enn.webm|Mirror]]) | DE | 
 | 06/04/2016 | Keen Instrument vum Verbriechen | [[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2016/​04_April/​06_04_2016-Luxemburger_Wort-Briefe_an_die_Redaktion-Keen_Instrument_vum_Verbriechen.pdf|Lëtzebuerger Wort]]({{:​organization:​20160406_lw_tor004-1_rotated.pdf|Mirror}}) | LB |  | 06/04/2016 | Keen Instrument vum Verbriechen | [[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2016/​04_April/​06_04_2016-Luxemburger_Wort-Briefe_an_die_Redaktion-Keen_Instrument_vum_Verbriechen.pdf|Lëtzebuerger Wort]]({{:​organization:​20160406_lw_tor004-1_rotated.pdf|Mirror}}) | LB | 
 | 06/03/2016 | In den Tiefen des Darknet ​ | [[http://​sr-mediathek.sr-online.de/​index.php?​seite=7&​id=15775|Saarländischer Rundfunk]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2016/​03_March/​06_03_2016-Saarl%C3%A4ndischer_Rundfunk-Land_und_Leute-In_den_Tiefen_des_Darknet.mp3|DL]]) | DE | | 06/03/2016 | In den Tiefen des Darknet ​ | [[http://​sr-mediathek.sr-online.de/​index.php?​seite=7&​id=15775|Saarländischer Rundfunk]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2016/​03_March/​06_03_2016-Saarl%C3%A4ndischer_Rundfunk-Land_und_Leute-In_den_Tiefen_des_Darknet.mp3|DL]]) | DE |
organization/press.1459968289.txt.gz · Last modified: 2016/04/06 20:44 by virii