Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:press

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:press [2017/02/10 15:30]
virii [2017]
organization:press [2019/02/18 19:49] (current)
chrescht
Line 5: Line 5:
 ===== Appearances ===== ===== Appearances =====
  
-==== 2017 ====+==== 2019 ====
  
 +^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 15/01/2019 | EU-Copyrightdirektive:​ EFF ruft zu E-Mails an Étienne Schneider auf | [[https://​www.woxx.lu/​eu-copyrightdirektive-eff-ruft-zu-e-mails-an-etienne-schneider-auf/​]]| D |
 +
 +==== 2018 ====
 +
 +^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 06/07/2018 | D’Zwiebelfreunde an Däitschland geroden an d’Viséier vun der Police | [[https://​moien.lu/​zwiebelfreunde-police/​|moien.lu]] ([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2018/​07_July/​06_07_2018-moien-International-Zwiebelfreunde_an_Däitschland_geroden_an_Viséier_vun_der_Police.pdf|PDF]]) | LB |
 +
 +
 +
 +==== 2017 ====
  
 ^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^ ^ Date ^ Title ^ Source ^ Language ^
 +| 23/12/2017 | Netzneutralitéit däerf net stierwen! | [[https://​moien.lu/​netzneutraliteit-daerf-net-stierwen/​|moien.lu]] ([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2017/​12_December/​23_12_2017-moien.lu-Neiegkeeten-Netzneutralit%C3%A9it_d%C3%A4erf_net_stierwen!.pdf|PDF]]) | LB |
 +| 09/10/2017 | ICT Standuert Lëtzebuerg - Quo Vadis? |  | LU |
 | 09/02/2017 | FOSDEM - Frënn vun der Ënn  | [[http://​hackerpublicradio.org/​eps.php?​id=2223#​K1C.4c|Hacker Public Radio]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2017/​02_February/​09_02_2017-Hacker_Public_Radio-FOSDEM-Fr%C3%ABnn_vun_der_%C3%8Bnn.ogg|Mirror]]) (Starts at 1:01:05) | EN |  | 09/02/2017 | FOSDEM - Frënn vun der Ënn  | [[http://​hackerpublicradio.org/​eps.php?​id=2223#​K1C.4c|Hacker Public Radio]]([[https://​download.c3l.lu/​dlbase/​press/​Appearences/​2017/​02_February/​09_02_2017-Hacker_Public_Radio-FOSDEM-Fr%C3%ABnn_vun_der_%C3%8Bnn.ogg|Mirror]]) (Starts at 1:01:05) | EN | 
  
organization/press.1486737000.txt.gz · Last modified: 2017/02/10 15:30 by virii